General Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP (B2C) NEDERLANDS

Artikel 1: Definities
1. Roootin, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 80839665, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Roootin is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ONLINE SALE (B2C) ENGLISH

The Dutch version above is the official version of this text. The English translation is provided for informational purposes only.

Article 1: Definitions
1. Roootin, established in Amsterdam, Chamber of Commerce number 80839665, is referred to in these general terms and conditions as the seller.
2. The other party of the seller is referred to as the buyer in these general terms and conditions.
3. The parties are the seller and the buyer together.
4. The agreement refers to the purchase agreement between the parties.

Article 2: Applicability of general terms and conditions
1. These terms and conditions apply to all quotations, offers, agreements and deliveries of services or goods by or on behalf of the seller.
2. Deviation from these conditions is only possible if this has been explicitly agreed in writing by the parties.

Article 3: Payment
1. The full purchase price is always paid immediately in the webshop. In some cases, a deposit is expected for reservations. In that case, the buyer will receive proof of the reservation and the prepayment.
2. If the buyer does not pay on time, he is in default. If the buyer remains in default, the seller is entitled to suspend the obligations until the buyer has fulfilled his payment obligation.
3. If the buyer remains in default, the seller will proceed to collection. The costs related to that collection will be borne by the buyer. These collection costs are calculated on the basis of the Decree on compensation for extrajudicial collection costs.
4. In the event of liquidation, bankruptcy, seizure or suspension of payment of the buyer, the claims of the seller on the buyer are immediately due and payable.
5. If the buyer refuses to cooperate with the execution of the order by the seller, he is still obliged to pay the agreed price to the seller.

Article 4: Offers, quotations and price
1. Offers are without obligation, unless a term of acceptance is stated in the offer. If the offer is not accepted within that set period, the offer will lapse.
2. Delivery times in quotations are indicative and do not entitle the buyer to dissolution or compensation if they are exceeded, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.
3. Offers and quotations do not automatically apply to repeat orders. Parties must agree on this explicitly and in writing.
4. The price stated on offers, quotations and invoices consists of the purchase price including the VAT owed and any other government levies.

Article 5: Right of withdrawal
1. After receipt of the order, the consumer is entitled to dissolve the agreement within 14 days without giving any reason (right of withdrawal). The period starts from the moment the (entire) order is received by the consumer.
2. There is no right of withdrawal if the products are tailor-made according to his specifications or have a short shelf life.
3. The consumer can use a withdrawal form from the seller. The seller is obliged to make this available to the buyer immediately after the buyer’s request.
4. During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the unused and undamaged product with all accessories supplied and – if reasonably possible – in the original shipping packaging to the seller, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

Article 6: Amendments to the agreement
1. If during the execution of the agreement it appears that for a proper execution of the assignment it is necessary to change or supplement the work to be performed, the parties will adjust the agreement accordingly in good time and in mutual consultation.
2. If the parties agree that the agreement will be amended or supplemented, the time of completion of the performance may be affected. The seller will inform the buyer of this as soon as possible.
3. If the change or addition to the agreement has financial and / or qualitative consequences, the seller will inform the buyer in writing in advance.
4. If the parties have agreed on a fixed price, the seller will indicate to what extent the change or supplement to the agreement will result in this price being exceeded.
5. Contrary to the provisions of the third paragraph of this article, the seller cannot charge additional costs if the change or addition is the result of circumstances that can be attributed to him.

Article 7: Delivery and transfer of risk
1. As soon as the purchased item has been received by the buyer, the risk is transferred from seller to buyer.

Article 8: Research, complaints
1. The buyer is obliged to deliver the goods at the time of delivery, but in any case as soon as possible period of time to be investigated. In doing so, the buyer should investigate whether the quality and quantity of the delivered goods correspond with what the parties have agreed, or at least that the quality and quantity meet the requirements that apply to them in normal (trade) traffic.
2. Complaints regarding damage, shortages or loss of delivered goods must be submitted by the buyer to the seller in writing within 10 working days after the day of delivery of the goods.
3. If the complaint is declared well-founded within the set term, the seller has the right to either repair, or to redeliver, or to cancel delivery and to send the buyer a credit note for that part of the purchase price.
4. Minor and / or customary deviations and differences in quality, quantity, size or finish cannot be invoked against the seller.
5. Complaints with regard to a particular product have no influence on other products or parts belonging to the same agreement.
6. Complaints will no longer be accepted after the buyer has processed the goods.

Article 9: Samples and models
1. If a sample or model has been shown or provided to the buyer, it is presumed to have been provided only as an indication without the item to be delivered having to comply with it. This is different if the parties have explicitly agreed that the item to be delivered will correspond with this.
2. In the case of contracts relating to immovable property, the surface area or other dimensions and indications are also presumed to be merely indicative, without the item to be delivered having to correspond to it.

Article 10: Delivery
1. Delivery takes place “ex works / shop / warehouse”. This means that all costs are for the buyer.
2. The buyer is obliged to take delivery of the goods at the time that the seller delivers them to him or has them delivered, or at the time when these goods are made available to him in accordance with the agreement.
3. If the buyer refuses to take delivery or is negligent in providing information or instructions that are necessary for the delivery, the seller is entitled to store the item at the expense and risk of the buyer.
4. If the goods are delivered, the seller is entitled to charge any delivery costs.
5. If the seller needs information from the buyer for the performance of the agreement, the delivery time will commence after the buyer has made this information available to the seller.
6. A term for delivery stated by the seller is indicative. This is never a deadline. If the term is exceeded, the buyer must give the seller written notice of default.
7. The seller is entitled to deliver the goods in parts, unless the parties have agreed otherwise in writing or the partial delivery has no independent value. The seller is entitled to invoice these parts separately upon delivery in parts.

Article 11: Force majeure
1. If the seller cannot, not timely or not properly fulfill his obligations under the agreement due to force majeure, he is not liable for damage suffered by the buyer.
2. By force majeure the parties in any case mean any circumstance that the seller could not take into account at the time of entering into the agreement and as a result of which the normal performance of the agreement cannot reasonably be expected by the buyer, such as illness, war or danger of war, civil war and riot, molestation, sabotage, terrorism, power failure, flood, earthquake, fire, company occupation, strikes, workers’ exclusion, changed government measures, transport difficulties, and other disruptions in the seller’s business.
3. Furthermore, the parties understand by force majeure the circumstance that the supplier companies on which the seller is dependent for the performance of the agreement do not fulfill the contractual obligations towards the seller, unless the seller can be blamed for this.
4. If a situation as referred to above arises as a result of which the seller is unable to fulfill his obligations towards the buyer, then those obligations will be suspended as long as the seller is unable to meet his obligations. If the situation referred to in the previous sentence has lasted 30 calendar days, the parties have the right to dissolve the agreement in writing in whole or in part.
5. If the force majeure continues for more than three months, the buyer has the right to dissolve the agreement with immediate effect. Dissolution is only possible by registered letter.
Article 12: Transfer of rights
1. Rights of a party under this agreement cannot be transferred without the prior written consent of the other party. This provision applies as a clause with property law effect as referred to in Article 3:83, second paragraph, of the Dutch Civil Code.

Article 13: Retention of title and right of retention
1. The goods present at the seller and delivered goods and parts remain the property of the seller until the buyer has paid the entire agreed price. Until that time, the seller can invoke his retention of title and take back the goods.
2. If the agreed amounts to be paid in advance are not paid or not paid on time, the seller has the right to suspend the work until the agreed part has been paid. There is then a creditor’s default. In that case a late delivery cannot be invoked against the seller.
3. The seller is not authorized to pledge or encumber in any other way the goods that are subject to retention of title.
4. The seller undertakes to insure the goods delivered to the buyer subject to retention of title and to keep them insured against fire, explosion and water damage as well as against theft and to make the policy available for inspection upon first request.
5. If goods have not yet been delivered, but the agreed advance payment or price has not been paid in accordance with the agreement, the seller has the right of retention. The item will then not be delivered until the buyer has paid in full and in accordance with the agreement.
6. In the event of liquidation, insolvency or suspension of payment of the buyer, the obligations of the buyer are immediately due and payable.

Article 14: Liability
1. Any liability for damage arising from or in connection with the performance of an agreement is always limited to the amount that is paid out in the relevant case by the liability insurance policy (s) taken out. This amount is increased by the amount of the deductible according to the relevant policy.
2. The seller’s liability for damage resulting from intent or willful recklessness on the part of the seller or his managerial subordinates is not excluded.

Article 15: Complaint obligation
1. The buyer is obliged to immediately report complaints about the work performed to the seller. The complaint contains a description of the shortcoming that is as detailed as possible, so that the seller is able to respond adequately.
2. If a complaint is justified, the seller is obliged to repair the goods and replace them if necessary.

Article 16: Guarantees
1. If guarantees are included in the agreement, the following applies. The seller guarantees that the item sold conforms to the agreement, that it will function without defects and that it is suitable for the use that the buyer intends to make of it. This warranty applies for a period of two calendar years after receipt of the goods sold by the buyer.
2. The purpose of the guarantee referred to is to create such a risk distribution between the seller and the buyer that the consequences of a breach of a warranty are always fully at the expense and risk of the seller and that the seller can never accept a breach of a warranty invoke article 6:75 BW. The provisions of the previous sentence also apply if the infringement was known to the buyer or could have been known by carrying out an investigation.
3. The aforementioned warranty does not apply if the defect has arisen as a result of injudicious or improper use or if – without permission – the buyer or third parties have made changes or attempted to make or used the purchased item for purposes for which it was not intended. .
4. If the warranty provided by the seller relates to an item produced by a third party, the warranty is limited to the warranty provided by that producer.

Article 17: Applicable law and competent court
1. Dutch law is exclusively applicable to every agreement between the parties.
2. The Dutch court in the district where Roootin is established / has a practice / office has exclusive jurisdiction to hear any disputes between the parties, unless the law prescribes otherwise.
3. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
4. If one or more provisions of these general terms and conditions are regarded as unreasonably onerous in legal proceedings, the other provisions will remain in full force.