Disclaimer

DISCLAIMER 

NEDERLANDS 

Op het gebruik van deze website (www.roootin.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Deze website streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Deze website garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

The following terms of use apply to the use of this website (www.roootin.com) hereinafter ‘this website’ and ‘Roootin.com’. By using this website, you are deemed to have read and accepted the terms of use.

Use of Information
This website strives to always provide correct and up-to-date information on this website. Although this information has been compiled with the greatest possible care, it does not guarantee the completeness, correctness or topicality of the information. The legal information on the website is of a general nature and cannot be regarded as a substitute for legal advice.

No rights can be derived from the information, roootin.com accepts no liability for damage resulting from the use of the information or the website, nor for the improper functioning of the website. A relationship between and the user of the website cannot automatically arise on the basis of sending and receiving information via the website or via e-mail.

E-mail
This website does not guarantee that e-mails sent to it will be received or processed (on time), because timely receipt of e-mails cannot be guaranteed. The security of e-mail traffic cannot be fully guaranteed due to the associated security risks. By corresponding by e-mail without encryption or password protection, you accept this risk.

Hyperlinks
This website may contain hyperlinks to third party websites. Roootin.com has no influence on third party websites and is not responsible for their availability or content. This website therefore accepts no liability for damage resulting from the use of third-party websites.

Intellectual property rights
All publications and communications are protected by copyright and other intellectual property rights. Except for personal and non-commercial use, nothing from these publications and communications may be reproduced, copied or otherwise made public in any way without prior written permission.