Cookies Policy

COOKIEVERKLARING NEDERLANDS

1. Het gebruik van cookies

www.roootin.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.
– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
• het aantal unieke bezoekers
• hoe vaak gebruikers de site bezoeken
• welke pagina’s gebruikers bekijken
• hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
• bij welke pagina bezoekers de site verlaten
– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:
• welke pagina’s je hebt bekeken
• hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
• bij welke pagina je de site hebt verlaten
– Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@roootin.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
• Safari op smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
• Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.roootin.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@roootin.com. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@roootin.com.

04 januari 2021

COOKIE STATEMENT ENGLISH

The Dutch version of this text above is the only official version. The English translation is provided for informational purposes only.

1. The use of cookies

www.roootin.com uses cookies. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and / or Flash applications and stored by your browser on the hard drive of your computer, mobile phone, smartwatch or tablet. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit.

The use of cookies is very important for the proper running of our website, but also cookies of which you do not immediately see the effect are very important. Thanks to the (anonymous) input from visitors, we can improve the use of the website and make it more user-friendly.

2. Consent to the use of cookies

Your permission is required for the use of certain cookies. We do this by means of a so-called cookie banner.

3. The type of cookies used and their objectives

We use the following types of cookies:

– Functional cookies: with this we can make the website function better and it is more user-friendly for the visitor. For example: we store your login details or what you have put in your shopping cart.
– Anonymised analytical cookies: these ensure that an anonymous cookie is generated every time you visit a website. These cookies know whether you have visited the site before or not. Only on the first visit, a cookie is created, on subsequent visits the existing cookie is used. This cookie is only for statistical purposes. For example, the following data can be collected:
• the number of unique visitors
• how often users visit the site
• which pages users view
• how long users view a particular page
• at which page visitors leave the site
Analytical cookies: these ensure that a cookie is generated every time you visit a website. These cookies know whether you have visited the site before or not. Only on the first visit, a cookie is created, on subsequent visits the existing cookie is used. This cookie is only for statistical purposes. For example, the following data can be collected, such as:
• which pages you have viewed
• how long you stayed on a particular page
• at which page you left the site
– Own tracking cookies: this allows us to find out that in addition to our website you have also been to the relevant other website (s) from our network. The resulting profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like, but only serves to match advertisements to your profile, so that they are as relevant as possible to you. We ask your permission for these cookies. These cookies are therefore not placed without your permission.

4. Your rights with regard to your data

You have the right to inspect, rectify, limit and delete personal data. You also have the right to object to the processing of personal data and the right to data portability. You can exercise these rights by sending us an email at info@roootin.com. To prevent abuse, we may ask you to identify yourself adequately. When it comes to access to personal data linked to a cookie, we ask you to send a copy of the cookie in question. You can find this in the settings of your browser.

5. Block and delete cookies

You can easily block and delete cookies yourself at any time via your internet browser. You can also set your internet browser so that you receive a message when a cookie is placed. You can also indicate that certain cookies may not be placed. View the help function of your browser for this option. If you delete the cookies in your browser, this may have consequences for the pleasant use of this website.

Some tracking cookies are placed by third parties who display advertisements to you via our website. You can delete these cookies centrally via www.youronlinechoices.eu.

Please be aware that if you do not want cookies, we can no longer guarantee that our website will work properly. Some functions of the site may be lost or you may not be able to visit the website at all. In addition, refusing cookies does not mean that you will no longer see advertisements at all. The advertisements are then no longer tailored to your interests and can therefore be repeated more often.

How you can adjust your settings differs per browser. If necessary, consult the help function of your browser, or click on one of the icons below to go directly to the manual of your browser.
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-data-wissen-websites-stored
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/kb/278835
• Safari on smart phone: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
• Safari on Mac: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

6. New developments and unforeseen cookies

The texts of our website can be adjusted at any time due to continuous developments. This also applies to our cookie statement. Therefore, please read this statement regularly to stay informed of any changes.

In blog articles, use can be made of content that is hosted on other sites and made accessible on www.roootin.com by means of certain codes (embedded content). Think of YouTube videos, for example. These codes often use cookies. However, we have no control over what these third parties do with their cookies.

It is also possible that cookies are placed via our websites by others, of which we are not always aware. Do you encounter unforeseen cookies on our website that you cannot find in our overview? Let us know at info@roootin.com. You can also contact the third party directly and ask which cookies they placed, what the reason is, what the lifespan of the cookie is and how they have guaranteed your privacy.

7. Concluding remarks

We will have to adjust these statements from time to time, for example when we adjust our website or change the rules surrounding cookies. You can consult this webpage for the latest version.

If you have any questions and / or comments, please contact info@roootin.com.

January 04, 2021